Viosarp Ceramic Medium Mug  Vintage Heart 6.7×7.5cm.